Ενθάρρυνση χρήσης περισσότερων βιολογικών τροφίμων στις δημόσιες και ημικρατικές υπηρεσίες

Με πρόσφατη επιστολή του, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος αναφέρεται στο θέμα της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (ΠΔΣ) και πιο συγκεκριμένα στην αγορά βιολογικών τροφίμων από το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις (ΠΔΣ) είναι υποχρέωση για όλες τις αρχές του δημόσιου και ημικρατικού τομέα, όπως επίσης και για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με τη νέα Οδηγία της ΕΕ για τις Δημόσιες Συμβάσεις (2014), οι υπηρεσίες ενθαρρύνονται να επιλέγουν την πιο συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αντί της φθηνότερης.

Το Τμήμα Περιβάλλοντος υπογραμμίζει την ανάγκη για ενσωμάτωση περισσότερων βιολογικών προϊόντων  σε νοσοκομεία, στρατόπεδα, ολοήμερα σχολεία και ιδρύματα με σκοπό τη διάδοση των βιολογικών τροφίμων, τη μείωση των τιμών λόγω της μαζικής κατανάλωσης από το δημόσιο τομέα και το σημαντικότερο, τη σίτιση των ασθενών, στρατιωτών και παιδιών με προϊόντα χωρίς χημικά. Τα βιολογικά προϊόντα θα πρέπει να φέρουν σήμανση βιολογικής γεωργίας ή να πληρούν τα στοιχειώδη κριτήρια της Εργαλειοθήκης της ΕΕ.

Το έργο ORGANIKO LIFE στοχεύει στην ενίσχυση της αγοράς των βιολογικών προϊόντων στην Κύπρο και στηρίζει την προσπάθεια για ενσωμάτωση περισσότερων βιολογικών τροφίμων από τα σχετικά Υπουργεία και τις υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένων και των σχολείων.