Εκτίμηση επιδόσεων για τον μετριασμό της αλλαγής του κλίματος βάσει αγρονομικών και περιβαλλοντικών δεικτών

Barley agronomic performance and potential benefits of OF Report on post-harvest performance of apple fruit grown under different farming systems Report for environmental metrics regarding the impact of agricultural systems Mid-, and long-term evaluation of farming protocols in climate mitigation  

Επιστημονικά άρθρα

A cluster-randomized crossover trial of organic diet impact on biomarkers of exposure to pesticides and biomarkers of oxidative stress/inflammation in primary school children. Valorization of agricultural wastes could improve soil fertility and mitigate soil direct N2O emissions.