Τίτλος έργου: Εκσυγχρονισμός της βιολογικής γεωργίας και των προϊόντων της στο πλαίσιο των στρατηγικών μετριασμού της κλιματικής αλλαγής

Διάρκεια: 01/09/2015 – 31/08/2019

Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 975.951 ευρώ

Συνεισφορά ΕΕ: 58.21%

 

Οι ειδικοί στόχοι του έργου είναι:

  1. Σύνταξη εθνικού σχεδίου μετριασμού της κλιματικής αλλαγής στη γεωργία με την προώθηση της βιολογικής γεωργίας και των προϊόντων της.
  2. Ανάδειξη των οφελών της βιολογικής δίαιτας στην υγεία των παιδιών χρησιμοποιώντας ποσοτικά στοιχεία που αφορούν τη μείωση των φυτοφαρμάκων και τη βελτίωση βιοδεικτών υγείας.
  3. Μείωση δεικτών επίδοσης μετριασμού της κλιματικής αλλαγής.
  4. Προσαρμογή πρωτοκόλλων βιολογικής γεωργίας (μήλα και κριθάρι) μείζονος σημασίας για τη κυπριακή γεωργία ανάλογα με τα χαρακτηριστικά των τοπικών φαρμών.
  5. Αποτελεσματική διάχυση των αποτελεσμάτων, μέσω δικτύων με την επιστημονική κοινότητα, τους ενδιαφερόμενους φορείς και το ευρύ κοινό, τόσο στη Κύπρο όσο και στην Ιταλία.
  6. Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην Κύπρο (πριν και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου) σχετικά με τα προβλήματα των ενδιαφερόμενων μερών και τις αντιλήψεις των καταναλωτών.