Θετικές επιδράσεις της βιολογικής γεωργίας και της γεωργίας διατήρησης της ποιότητας του εδάφους στη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους

Οι εντατικές μέθοδοι καλλιέργειας δημιουργούν συχνά αρνητικές συνέπειες για το έδαφος επηρεάζοντας έτσι την ποιότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας. Μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε από το Γαλλικό Εθνικό Ινστιτούτο Αγροτικής Έρευνας ανέλυσε τις μακροχρόνιες (14 χρόνια) επιπτώσεις της γεωργίας διατήρησης της ποιότητας του εδάφους, της βιολογικής γεωργίας και της συμβατικής γεωργίας σε συγκεκριμένους οργανισμούς του εδάφους, που εμπλέκονται σε σημαντικές λειτουργίες του εδάφους και υποστηρίζουν πολλές υπηρεσίες του οικοσυστήματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τόσο η γεωργία διατήρησης της ποιότητας του εδάφους όσο και η βιολογική γεωργία αύξησαν την αφθονία και βιομάζα όλων σχεδόν των οργανισμών του εδάφους, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και σε πιο αποτελεσματικό βιολογικό έλεγχο των παρασίτων και ζιζανίων. Ωστόσο, οι ερευνητές προτείνουν ότι τα συστήματα αγροτικής καλλιέργειας κάθε αγροτικού συστήματος θα πρέπει να συγκρίνονται ολιστικά λόγω των πολύπλοκων αντιδράσεων των γεωργικών πρακτικών.

Περισσότερες πληροφορίες: http://bit.ly/1SEeq4V