Παρακολούθηση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από βίκους

Θάλαμος δειγματοληψίας αερίου που χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από βίκους σε βιολογικά και συμβατικά συστήματα καλλιέργειας στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών.