Η βιολογική γεωργία μπορεί να θρέψει τον κόσμο με βιώσιμο τρόπο

Μια μελέτη επανεξέτασης που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο περιοδικό Nature Plants από ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, εξέτασε την απόδοση της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με την παραγωγικότητα, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, την οικονομική βιωσιμότητα και την κοινωνική ευημερία, καθώς και μερικά από τα εμπόδια για την υιοθέτηση των συστημάτων βιολογικής γεωργίας και των πολιτικών που απαιτούνται για την αντιμετώπισή τους.

Στοιχεία που βασίζονται σε μελέτες μετα-ανάλυσης δείχνουν ότι τα συστήματα βιολογικής γεωργίας παράγουν χαμηλότερες σοδειές σε σχέση με τη συμβατική γεωργία, όμως, αυτό θα πρέπει να εξεταστεί με προσοχή, γιατί κανένα σύστημα ή πρακτική εκτροφής δεν λειτουργεί καλά παντού. Βελτιώσεις στη διαχείριση των βιολογικών συστημάτων μπορούν να κλείσουν αυτό το χάσμα στη σοδειά μεταξύ των δύο γεωργικών συστημάτων. Επιπλέον, κάτω από αντίξοες συνθήκες ξηρασίας (που αναμένεται ότι θα αυξηθούν με την κλιματική αλλαγή), τα βιολογικά αγροκτήματα παράγουν υψηλότερες σοδειές από ότι τα συμβατικά αγροκτήματα.

Τα βιολογικά συστήματα καλλιέργειας θεωρούνται πιο επικερδή και φιλικά προς το περιβάλλον (υψηλότερα επίπεδα άνθρακα στο έδαφος, βελτίωση της ποιότητας του εδάφους, μικρότερη διάβρωση εδάφους, μεγαλύτερη βιοποικιλότητα και μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση) από τα συμβατικά συστήματα καλλιέργειας. Τα βιολογικά αγροκτήματα βρέθηκαν να έχουν χαμηλότερη έκπλυση νιτρικών αλάτων, χαμηλότερες εκπομπές υποξειδίου του αζώτου και αμμωνίας ανά μονάδα επιφανείας τομέα, αλλά υψηλότερη έκπλυση και εκπομπές ανά μονάδα προϊόντος. Η βιολογική γεωργία παράγει εξίσου ή και πιο θρεπτικά τρόφιμα που περιέχουν λιγότερα (ή καθόλου) υπολείμματα φυτοφαρμάκων, έτσι υπάρχει μικρός ή μηδενικός κίνδυνος ρύπανσης των υπόγειων και επιφανειακών υδάτων με συνθετικά φυτοφάρμακα, καθώς και χαμηλότεροι κίνδυνοι, σχετικοί με την έκθεση σε φυτοφάρμακα, για την υγεία, σε σύγκριση με τη συμβατική γεωργία.

Επιπλέον, οι συγγραφείς τονίζουν ότι τα βιολογικά γεωργικά συστήματα μπορούν να παρέχουν περισσότερες οικοσυστημικές υπηρεσίες και κοινωνικά οφέλη και είναι πιο πιθανό να επιτευχθεί αειφορία της γεωργίας. Ωστόσο, υπάρχουνσημαντικά εμπόδια στην εφαρμογή της βιολογικής γεωργίας , όπως ισχυρά συμφέροντα και υφιστάμενες πολιτικές, έλλειψη πληροφοριών και γνώσεων, ανεπαρκής υποδομή και άλλες οικονομικές προκλήσεις, παρερμηνεία και πολιτιστικές προκαταλήψεις. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί είναι να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον στο οποίο βιολογικά και άλλα καινοτόμα συστήματα καλλιέργειας μπορούν να γίνουν πραγματικά βιώσιμα συστήματα παραγωγής. Για να επιτευχθεί αυτό, η συνέργεια των πολιτικών, της επιστημονικής κοινότητας, των αγροτών και του κοινού είναι απαραίτητη.

Περισσότερες πληροφορίες: http://bit.ly/1T75QLZ