Νέοι κανόνες της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία

Στις 29 Ιουνίου, επιτεύχθηκε προκαταρκτική συμφωνία για τους κανόνες της ΕΕ στον τομέα της βιολογικής γεωργίας. Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της βιώσιμης ανάπτυξης της βιολογικής γεωργίας, στην αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών προς τα βιολογικά τρόφιμα και στην εξασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού για τους αγρότες και τους επιχειρηματίες. Ορισμένες βασικές πτυχές των νέων κανόνων είναι οι αυστηροί έλεγχοι βάσει κινδύνων κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού, η συμμόρφωση των εισαγωγών με τα πρότυπα της ΕΕ, η εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της επιμόλυνσης από φυτοφάρμακα, η καλύτερη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη διαθεσιμότητα βιολογικών σπόρων και η ευκολότερη πιστοποίηση για μικρότερους αγρότες. Οι νέοι κανόνες θα πρέπει να εγκριθούν από την επιτροπή Γεωργίας, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πριν τεθούν σε ισχύ. Ο νέος κανονισμός θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες: http://bit.ly/2tCW1zQ