Επιπτώσεις των νεονικοτινοειδών εντομοκτόνων στην ανάπτυξη των ωοθηκών και στη σίτιση των bumblebees

Τα bumblebees είναι σημαντικοί επικονιαστές των καλλιεργειών, αλλά ο αριθμός τους μειώνεται τα τελευταία χρόνια. Προκειμένου να κατανοηθεί εάν η έκθεση σε νεονικοτινοειδή εντομοκτόνα είναι κύριος λόγος για τις μειώσεις αυτές σε διάφορα είδη bumblebees, πρόσφατη μελέτη εξέτασε τις επιδράσεις σχετικών-με-το-πεδίο δόσεων του νεονικοτινοειδούς εντομοκτόνου θειομεθοξάμης σε άγριες βασίλισσες τεσσάρων ειδών bumblebees. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι σχετικές-με-το-πεδίο δόσεις θειομεθοξάμης μπορούν να έχουν επιπτώσεις στην ανάπτυξη ωοθηκών σε πολλαπλά είδη άγριων βασιλισσών bumblebees. Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι υπάρχει διαφοροποιημένη ευαισθησία μεταξύ των ειδών απέναντι στα νεονικοτινοειδή, γεγονός που υπογραμμίζει την ανάγκη μιας πιο ενημερωμένης αξιολόγησης του κινδύνου των φυτοφαρμάκων και της χρήσης φυτοφαρμάκων. Περισσότερες πληροφορίες: http://bit.ly/2ryeKs5